مليسيا حق اورڠ چينا دالم 10 تاهون لاڬي

MALAYSIA, RAKYAT CINA, DAP DAN SELURUHNYA
Rencana ini akan mengingatkan kita semua supaya menyedari hakikat matlamat perjuangan bangsa Cina Malaysia. Malaysia harus berada dalam didikan Cina mulai masa ini telah meningkat maju hingga dapat menguasai pelbagai aspek pembangunan dan ini diakui oleh pemimpin Melayu sendiri.


اورڠ چينا تله باڽق منچاڤأي كجايأن دان ككايأن. واڠ ريڠڬيت سوده تيدق منجادي مسئله لاڬي. كيت داڤت ممبلي كراقيتان دڠن هرڬ رم50 سهاج.

ساي ايڠين مڽاتاكن بهاوا قوم چينا ڤاتوت برسڤادو دمي مرونتوهكن بڠسا ملايو.دهولو كيني اتاو ماس اكن داتڠ مليسيا اكن برادا د دلاعام تاڠن بڠسا كيت، بڠسا كيت بڠسا چينا.

ڤميمڤين ملايو امت لمه دان باڽق يڠ ڤنداي برلاڬق درڤد منجاڬ كڤنتيڠن بڠسا سنديري.

مك دڠن اداڽ كسمڤتن اين ڤرجواڠن كيت برحاصيل دان كمناڠن دالم 20 ارينا ڤوليتيك دان تناڬ سوكاريلا كيت. ايوه… كيت هاڤوسكن حسرت مورني سستڠه ڤميمڤين ملايو اڬر كدودوكن كيت تيدق ترججس دان بڠسا ملايو تروس موندور د باوه تلونجوق كيت.

كيت تانمكن سيكڤ بوروس، موره هاتي دان سوك ممبريكن ڤينجامن واڠ كڤد بڠسا ملايو اڬر مريك اكن مموجي تيندقن كيت دان مريك مموجي اورڠ چينا كاي دڠن علمو ڤسيكولوڬي دان واڠ ريڠڬيت يڠ داڤت منڠڬلمي مات اورڠ ملايو.

هيڠڬ كيني اوندڠ-اوندڠ دبري دان دبوبركن سوارا كيت اداله اوتام. ڤد ماس اين، راماي ڤميمڤين يڠ تاكوت اكن سوارا-سوارا كيت تتاڤي اورڠ يڠ ڤاليڠ كيت تاكوتي اياله در محضير يڠ سكارڠ اين د بلاكڠ كراجأن.

ماري كيت برساتو ڤادو دمي كاونتوڠن دان ڤرنياڬان يڬ منجادي بيدڠ بڠسا چينا مليا.

مولا-مولا­ كيت تومڤڠ نڬارا اورڬ كمودين كيت جاجه دڠن چارا يڬ بركسن دان راڤي.سموا ڤميمڤين دڤ اد متلامتڽ. اين موڠكين دالم دوا اتاو تيڬ ڤيليهنراي لاڬي.

كمودين كيت اكن بركواس سڤنوهڽ دان اكن ممچه-بلهكن ڤميمڤين ملايو يڠ بودوه ايت.

ڤميمڤين اورڠ ملايو ايت سام سڤرتي مريك برنياڬ ايايت مودال باڽق تتاڤي بودوه تيدق منداڤت كاونتوڠن. رانچڠن بڠسا ملايو بودوه دان دكاتاكن تيدق برجاي لمباب، كرجا لمبت دان باڽق مڠڬوناكن واڠ دان اين مروڬيكن مريك سنديري.

سيكڤ دڠكي اورڠ ملايو سنديري سماكين منيڠكت دان مڽرونوككن كيت.كيت بڠسا چينا جاڠن سايڠ واڠ ريڠڬيت كران اين سنجات كيت اوتق مڠواساءي ايكونومي مليسيا دان كيت چوبا سدايا اوڤاي اوتق منجاتوهكن ڤرنياڬان مريك.

سهيڠڬ كيني كيت تله منجاتوهكن 15% درڤد ڤرنياڬان مريك.كيت مستي برجواڠ دان منجاڬ قوم كيت. كيت جاديكن اورڠ ملايو كولوت دان بودوه ماچم ڤاڤوا نيو ڬوينا ﴿ماچم اورڬ اصلي، ماچم اورڠ بيناتڠ﴾.

كمودين كيت بري اوبت دان راچون اڬر مريك خيال دان اشيق سرتا لاهڤ ڤد اورڠ ملايو. بيار كيت برتولق انسور سچارا بڠسا كيت دان برڤورا2 حرمت كڤد مريك دان ممڠڬيل مريك توان اتاو انچئ اڬر مريك كمبڠ بونتوت ﴿بڠڬ﴾.

اڤاته لاڬي كالاو كيت مموجي-موجي مريك. كالاو ڤرلو ماسوق اسلام ڤون تق مڠاڤ…اين بوليه جادي لبيه باءيق كران داڤت منجالنكن دقيه دالم ديام-ديام تنڤا دشكي.

كيت بوات-بوات ڤرچاي كڤد اڬام مريك دان ممبياركن مريك مراسا بهاوا كيت مڠحرمتي مريك.اينله سنجات كيت ايايت منجاڬ انق-انق كيت دان ڬينراسي كيت دري لمبه داده كران دادهله يڠ مروسقكن اخلاق مأنسي.

كيت ڬوناكن داده اونتوق مروسقكن اورڠ ملايو يڠ باكل مميمڤين نڬارا مريك هيڠڬ…سهاج همڤير 60% كماجوان اين ترچاڤاي دڬن سلامت دري علمو اورڠ ملايو اكن ڤودر دان تيدق اكن برڬونا لاڬي كران دڤڠاروهي داده يڬ كيت بري.

دالم 10 هيڠڬ 15 تاهون لاڬي چرديق، ڤنداي ملايو اكن هيلڠ دان ڬينراسي اكن داتڠ سمواڽ اكن لمه دان هيلڠ علمو مريك.

ساي راس تاكوت، دڠن علمو توحيد دان باطين، تتاڤي تله هيلڠ دان دسببكن فطره كيت. بيار علمو ممڤرتاهنكن مريك يڠ هندل-هندل ايت اكن برڤچه بله دان ستروسڽ كيت بونوه اورڠ ملايو دان كيت ڤچه-بلهكن مريك دڬن مڠڬوناكن دعوة كران مريك برڤڬڠ كڤد دعوة اجرن مريك يڠ موده دڤسوڠكن.

ترڽات كيت تله برجاي ملاكوكن دڬن مڠليروكن ڤميمڤين ابيم دان ملاڬاكن دڠن “ڤاس“. دڠن اين كيت داڤت ممچهكن ڤرتي ڤاس دان امنو. موڠكين. كيت ممچهكن ڤميمڤين سام-سام مريك دالم كلومڤوك يڠ لبيه كچيل لاڬي.

سابه دان سراوق اكن برڤچه دري مليسيا اتس اڠكارا كيت دان د باوه ڤيمڤينن محضير يڬ تله توا دان ممنتيڠكن ديري سنديري. مك كيت اكن منجاديكن مليسيا نڬارا كيت اڤابيلا بلياو تياد دان د سينيله برلاكوڽ ڤونچا كرونتوهن مريك سڤرتي مان تون عبدالرازق دان تون دوكتور اسماعيل اورڠ كوات ملايو يڠ تله تياد.

كيت هاروس اكتيف دڠن ڤرساتوان كيت دان دري ڤرساتوان كيت بردمڤيڠ دان داڤت تاهو اڤ يڬ هاروس برلاكو دمي چيتا-چيتا كيت. د سكوله سودهڤون ڬورو-ڬورو چينا مموڤوك راس بنچي كالاو بوليه ممبونوه بڠسا ملايو.

سيڤنداا-ڤنداي ملايو اخيرڽ ملايو هيلڠ.دري ڤنداي-ڤنداي موريد ملايو، هاڽ 20% هيڠڬ 30% يڬ برجاي. ليهت د هوسڤيتل لبيه 80% ترديري دري قوم چينا. اوليه ايت راماي داڤت منولوڠ كيت برڬمبيرا دان بروسها لاڬي سوڤاي تيدق تربواڠ ڤلواڠ اين.

رهسيا كراجأن، رهسيا ڤوليس ماهوڤون تنترا، كيت اوسه ريساو، كران كيت اد اورڬ دالم.

ڤرمڤوان، جودي، ارق دان داده سموا داڤت ممبنتو كيت… ادكه ساودارا چينا تيدق برسماڠت برڬنديڠ باهو دڬن ساي؟

ساي يقين اين اداله بنر. اورڠ چينا تركنل دڠن سيكڤ برساتو ڤادو دان بركلومڤوك دري دولو لاڬي.ماريله كيت سام-سام برجواڠ د سمڤيڠ ڤميمڤين چينا يڬ بركاليبر.

دڤ اكن منجادي كوات، جادي كيت اكن موجودكن سموا سماڠت داتوق نينيق كيت ترولوڠ د مليسيا.ڤميمڤين-ڤميمڤين هيبت كيت سداڠ بروسها ماهو مناون نڬري ملايو يڠ كوات.

اين اداله جوهر. بيلا يڠ ڤاليڠ كوات دتاوان، نڬري يڠ لاين اكن لاڬي سنڠ. كيت ڤون سوده دبري بنتوان سيڠاڤوري.

كيت دهولو يڬ ڤنداي برشرح د ملاك دهولو. ماريله كيت مموجي ڤرجواڠن هڠ لي ڤوه دان لقسامان شيڠ هو يڠ برجاي مميكت دان ممبوقتيكن اد راج ملايو دهولو يڬ سنڠ دڤردايكن دڠن راماي اورڠ چينا ك ملاك.

اينله ڤرجواڠن كيت.ساي ساڠت برهارڤ اڬر سموا اورڠ چينا مينومڤاسكن حق اورڠ ملايو كڤد حق اورڬ چينا. باڠونله بڠسا چينا دڠن اڤ سكاليڤون والاوڤون ترڤقسا ملاكوكنڽ دالم ڤقسأن.

كجايأن كيت براسسكن كرجاسام سرتا ڤرسفهمن بڠسا چينا يڠ سميمڠڽ چرديق ڤنداي….ك اره متلامت كيت:…. مليسيا حق اورڠ چينا 10 تاهون لاڬي ڤرهاتين اورڠ اورڠ ملايو انصافله دڬن چاتتن اين، درڤد همبا الله يڬ چينتاكن اڬام، بڠسا دان تانهايرللاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*