Akta Perhimpunan Aman 2012 [seksyen 20]

UNDANG-UNDANG DAN ANDA:
Akta Perhimpunan Aman 2012.

Seksyen 20 – Kuasa menangkap

(1) Seseorang pegawai polis boleh, tanpa waran, menangkap mana-mana penganjur atau peserta –

(a) yang, semasa perhimpunan, enggan atau tidak mematuhi mana-mana sekatan atau syarat di bawah seksyen 15;

(b) yang, semasa perhimpunan, ada dalam milikannya apa-apa senjata; atau

(c) yang merekrut atau membawa kanak-kanak ke suatu perhimpunan selain perhimpunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua.

(2) Pegawai polis itu hendaklah, sebelum menjalankan kuasa menangkap di bawah seksyen ini, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan pematuhan secara sukarela oleh penganjur atau peserta.

Ja d u a l Ke d u a
[Perenggan 4(1)(e)]
Perhimpunan yang boleh disertai oleh Kanak-kanak
Perhimpunan keagamaan
Perarakan pengebumian
Perhimpunan berhubung dengan adat
Perhimpunan yang diluluskan oleh menteri..

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*