Nasib Anwar Ditinggalkan Rakan Selepas Dipergunakan!

انور إبراهيم كيني سأورڠ يڠ ڤنت، لتيه دان كچيوا.

سڤنجڠ تيمڤوه بركيمڤين ڤيليهن راي انور چوكوڤ يقين ايمڤين ڤمبڠكڠ مناون ڤوتراجاي اكن ترچاڤاي تتاڤي اڤاكن داي تقدير تيدق مڽبلهينيا.

ستله مڠاداكن سيري جلجه سلوروه نڬارا سجق 8 مي لالو كران تيدق داڤت منريما ككالاهن ڤمبڠكڠ د تاڠن باريسن ناسيونل، بلياو ماسيه جوڬ ڬاڬل مينومبڠكن كراجأن يڠ صح دڤيليه رعيت.

والاو ڤولوهن ريبو ڤڽوكوڠڽ حاضر ڤد ستياڤ ڤرهيمڤونن يڠ داداكن، نامون حقيقتڽ مريك تيدق داڤت مڠوبه كڽاتأن بهاوا ماجوريتي رعيت منولق انور دان ماسيه ماهوكن بن ممرينته نڬارا.

كهندق رعيت دان تقدير الهي نمڤقڽ تيدق ماهو انور مميمڤين تانه اسلام يڠ برنام مليسيا.

كيني كبنرن تله تيمبول اڤابيلا ميديا منددهكن ترداڤت ڤرسفهمن ءڬنتليمنء انتارا ڤردان منتري داتوق سري نجيب تون رازق دان انور اڤريل ايايت ببراڤ ميڠڬو سبلوم ڤرليمين دبوبركن.

كدوا-دوا بله ڤيهق برستوجو اونتوق منريما ككالاهن دالم ڤيليهن راي عموم ك-13 سچارا باءيق دان منجنجيكن ڤراليهن كواس سچارا امان دان تنترام سكيراڽ برلاكو ڤروبحثن دالم كراجأن.

ماله ڤركارا اين تله دتڬسكن د دالم اوچاڤن ڤردان منتري سماس سيارن لڠسوڠ تيليۏيشين ك سلوروه نڬارا كتيك مڠومومكن ڤمبوبرن ڤرليمين ڤد 3 مي لالو.

مالڠنا اڤابيلا كاله سهاج ڤاكتن ڤمبڠكڠ، انور دڠن ڤانتس سكالي ملڠڬر ڤرجنجين سچارا ليسن ترسبوت انتارا ڤڠروسي بن دان بلياو سنديري.

ڤندداهن اين دبوات اوليه اخبار ولل ستريايت جورنل يڠ دليهت سباڬاي سكوتو ميديا بارت يڠ كوات كڤد انور.

وسج مڠڠڬڤ انور سباڬاي سأورڠ يڠ تيدق ءڬنتليمنء كران ڬاڬل مماتوهي شرط-شرط ڤرداماين يڠ دڤرستوجوي برسام.

اينتڬريتي اداله ساتو نيلاي يڠ امت ڤنتيڠ ڠ دڤرلوكن اوليه سساورڠ جك ماهو منجادي ڤميمڤين يڠ برويبوا دان ديقيني رعيت.

رعيت ترتاڽ-تاڽ اڤ تله ترجادي دڠن جنجي انور بلياو اكن مڠوندور ديري درڤد ڤوليتيك سكيراڽ ڤمبڠكڠ كاله اتاو ادكه اين ساتو لاڬي ڤمبوهوڠن يڠ سوده منجادي ءترادمرقء ڤوليتيكڽ.

داتوق سري نجيب سچارا براني دان ترڠ مڽاتاكن كسديان بلياو اونتوق منريما ككالاهن سكيراڽ بن كچونداڠ ڤد ڤرو لالو تتاڤي انور منمڤقكن ديريڽ سباڬاي سأورڠ ڤميمڤين ڤوليتيك يڠ تيدق بوليه دڤڬڠ كات-كاتڽ اڤاته لاڬي جنجي يڠ دبوات.

ماله اخبار ايت مڽاتاكن بكس ناءيب ڤريسيدن إندونيسيا، جوسوف كللا تله مناليڤون انور سچارا ڤريبادي سهاري سلڤس ڤيليهن راي اونتوق مڠيڠتكن بلياو تنتڠ ڤرجنجين يڠ دبوات دڠن ڤردان منتري.

سباڬاي سأورڠ صحابة، جوسوف مناصيحتي انور سوڤاي منريما كڽاتأن دان مليهت كڤد رياليتي دڠن هاتي يڠ تربوك.

سوڠڬوه مالڠ نصيحت يڠ برڬونا درڤد سأورڠ نڬاراون سڤرتي جوسوف دكتڤيكن بڬيتو سهاج دان انور مميليه اونتوق مڠڠكاري اكور جنجي يڠ دبوات هاڽ ببراڤ ميڠڬو سبلومڽ.

ڤندداهن يڠ دبوات اوليه وسج سوده چوكوڤ منچرمينكن كڤد رعيت جنيس ڤميمڤين مان ساتو انور ترڬولوڠ – ڤميمڤين يڠ ممڤوڽاءي هرڬ ديري دان اينتڬريتي اتاو ڤميمڤين يڠ سوك منابور جنجي دان ڤد ماس يڠ سام مڠخيانتي جنجي-جنجي يڠ دبوات؟

كڤد ڤڽوكوڠ ڤمبڠكڠ مريك موڠكين بوتا اونتوق مليهت باڬايمانا انور تله ممانيڤولاسي كڤرچايأن يڠ دبري اونتوق كاونتوڠن ديريڽ سنديري.

تتاڤي كڤد مشاركت انتارابڠسا دنيا سلوروهڽ، كارقتور ابنور سباڬاي سأورڠ يڠ سوك بربوهوڠ، ڤڠخيانت دان تاكوت منريما ككالاهن تيدق داڤت دسليندوڠي لاڬي اڤاته لاڬي يڠ منددهكن ايت اداله ساله ساتو اخبار يڠ ڤاليڠ برڤڠاروه د دنيا.

بق كات ڤڤته ايڠڬريس، ءوهت اس تيه وورث اوف ا ڤرسون، اف نوت هيس وورث؟ء اتاو اڤاكه نيلاي سساورڠ جك تيدق كڤد جنجيڽ؟

انور بوكن سهاج تله مڠچيواكن ڤڽوكوڠ ڤمبڠكڠ تراوتماڽ دڤ كران ڬاڬل مناون ڤوتراجاي سباڬايمان يڠ كرڤ دجنجيكن دالم چرامه دان اوچاڤن بلياو، تتاڤي جوڬ دلابيل سباڬاي سأورڠ يڠ ممبوات ڤلباڬاي السن دان حيله اونتوق مڽلامتكن ديريڽ.

ڤرهيمڤونن حرام يڠ داداكن اونتوق ممبنته كڤوتوسن ڤرو13 دان مندسق سوڤاي ڤيمڤينن سوروهنجاي ڤيليهن راي اونتوق ملتق جاوتن تيدق اكن ممبري اڤا٢ كسن هتتا دسوكوڠ اوليه 500،000 اتاو ساتو جوت سوكاريلاون سكاليڤون.

اين كران نڬارا اين ممڤوڽاءي اوندڠ-اوندڠ دان ڤراتورن يڠ واجب دڤاتوهي.

ڤمبڠكڠ ڤرلو مڠوتاكن جنجي اونتوق مڠحرمتي كونسيڤ ءرولي اوف لاوء اتاو نڬارا دولت يڠ سريڠ كالي دور-وركن اوليه ڤميمڤين مريك.

جك مريك فيكير، ڤمبڠكڠ اداله ڬولوڠن يڠ مڠاتسي اوندڠ-اوندڠ دان سڬالا تيندق تندوق مريك يڠ ملڠڬاري اوندڠ-اوندڠ تيدق دأمبيل تيندقن، مريك سيلڤ بسر سبنرڽ.

رعيت يڠ چينتاكن كامانن سوده چوكوڤ مواق دڠن سيكڤ اڠكوه ڤميمڤين ڤمبڠكڠ يڠ هاڽ مڠاتكن مريك سهاج د ڤيهق يڠ بنر سرتا تيدق ممڤردوليكن ڤنداڠن اورڠ لاين.

للاكي براني موڠكين اكن كاله تتاڤي تيدق اكن مڠاله.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*